سایت گلس

نقش سایت‌گلس،مناسب ترین محل قرارگیری،نشانگرهای سبز و زرد،نوع اتصالات،کدخوانی
    در این مطلب می‌خوانید:

نقش سایت‌گلس در سیکل تبرید چیست؟
نقش سایت‌گلس در سیکل تبرید:
-بررسی وجود رطوبت در جریان سیال
-بررسی وجود هوا(حباب هوا) در جریان سیال
نشانگرها:
سبز: عدم وجود رطوبت در جریان سیال و وضعیت نرمال
زرد: وجود رطوبت در جریان سیال و ضرورت تعویض فیلتر


مناسب‌ترین محل برای نصب سایت‌گلس برای بررسی جریان مبرد در سیکل تبرید:
برای بررسی جریان مبرد بین کندانسور و شیر انبساط

در انتخاب سایت‌گلس پارامترهای زیر باید در نظر گرفته شوند:
نوع مبرد– سایز اتصالات – رنج دما و فشار در سیکل تبرید
نوع اتصال:
دو نوع اتصال برای سایت‌گلس شرکت دنفوس وجود دارد:
1)جوشی

2)مهره ای


با توجه به کد نامگذاری سایت‌گلس‌های شرکت دنفوس،اطلاعات زیر را می‌توان استنباط کرد: