مبردهای نسل جدید و وبسایت هایی که باید بشناسید

مبردهای نسل جدید و وبسایت هایی که باید بشناسید ( براساس قوانین EU F-gas , Montrial protocol , regulation,US SNAP regulation )
    در این مطلب می‌خوانید:

پس از اهمیت یافتن مساله گرمایش زمین ناشی از تولید گازهای گلخانه ای ، تولیدکنندگان مبردها خیلی سریع واکنش نشان دادند و در سال های 2006 و 2007 حداقل 3 شرکت چندملیتی توسعه های اقتصادیشان را برای رساندن سطح GWP به زیر 150 اعلام کردند.
شاخص GWP مشخص کننده میزان تاثیر یک گاز روی گرمایش زمین است.

در اپریل 2022کمیسیون اروپا اعـلام کرد فروش مبــــردهای HFC تا سال 2023 بایـد تا 80% کاهش یابد.انتظار می رود در سال های آینده استفاده از مبردهای با GWP بالاتر از 1500 در تمام سیستم های برودتی ممنوع شود.

پس با توجه به توقف تولید بسیاری از مبردهای پرمصرف در آینده نزدیک،اطلاع داشتن از جایگزین های این مبردها و قابلیت استفاده از مبردهای جدید در کمپرسورها و قطعات قدیمی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد

پس برخی از وبسایـت ها و نرم افزارهای قابل استناد برای کمک به انتخاب مبردهای جایـگزین را در اینجا برای شما معرفی کرده ایم :

https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/our-businesses/cooling/refrigerants-and-energy-efficiency/hfc-phase-down/montreal-protocol/

 

https://www.unep.org/resources/filter/sort_by=publication_date/sort_order=desc/page=0

 

https://www.area-eur.be/

 

https://www.danfoss.com/en/search/?query=BE235186444202&filter=documentationArchived:false,documentationSegment:dcs,type:documentation,documentationLanguage:en_en&pageSize=NaN

 

https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/low-gwp-tool/#tab-overview

 

https://lpg-apps.org/index.php?mact=LPGApi,cntnt01,function,0&cntnt01template=function&cntnt01function_id=3&cntnt01detailpage=applications&cntnt01returnid=17

 

https://www.kqed.org/search?q=gwp refrigerant&site=all

 

https://www.opteon.com/en/products

 

https://ww2.arb.ca.gov/